Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 4 trang 5 sgk Toán 3


Bài 3: Đặt tính rồi tính, bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc, bài 5: tính.

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417               b) 333 + 47

    256 + 70                    60 + 360.

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

 Bài 5. Số

500 đồng = 200 đồng  + .... đồng

500 đồng = 400 đồng +  ..... đồng

500 đồng = .. đồng  + 500 đồng.

Bài làm:

Bài 3.

Bài 4 . Độ dài đường gấp khúc ABC  là:

126 + 137 = 263 ( cm).

Bài 5

500 đồng = 200 đồng  + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng +  100 đồng

500 đồng = 0 đồng  + 500 đồng.