Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4


Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

   56 + 399 + 1 + 4 

b) 364 + 136 + 219 + 181

   178 + 277 + 123 + 422

Bài 4 Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 5 Tìm x:

a) x x 2 = 10;                            b) x : 6 = 5

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) 98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) = 100 + 100 = 200

   56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) +( 399 + 1) = 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181) = 500 + 400 = 900

   178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123) = 600 + 400 = 1000

Bài 4

Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

600 - 120 = 480 (l)

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

480 : 2 = 240(l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

                           Đáp số: 240 l và 360 l

Bài 5

a) x x 2 = 10                            b) x : 6 = 5

   x = 10 : 2                                 x = 5 x 6

   x = 5                                        x = 30