Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 31 trang 41 sgk Toán 4


Bài 3. Tìm x. Bài 4 Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét? Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất

Bài 3. Tìm x:

a) x + 262 = 4848;

b) x - 707 = 3535.

Bài 4. Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) x + 262 = 4848 

       x = 4848 - 262 

       x = 4586

b) x - 707 = 3535

x = 3535 + 707

x = 4242

Bài 4

Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 - 2428 = 715 (m)

                                Đáp số: 715m

Bài 5

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Nhẩm 99999 - 10000 = 89000