Bài 3, 4 trang 87 sgk toán 2


Bài 3. Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết; Bài 4. a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?

Bài 3. Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?

   Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?

   Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy?

  Ngày 30 tháng 12 là nagyf thứ mấy?

Bài giải

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ tư

   Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm

   Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ chủ nhật

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ sáu

  Ngày 30 tháng 12 là nagyf thứ ba.

Bài 4. a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?

b) Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?

Bài giải

a. Các bạn chào cờ đầu tuần lúc 7 giờ.

b. Các bạn học thể dục lúc 9 giờ.