Bài 3, 4 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 3 So sánh Bài 4 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 3:

4327....3742                          28 676...28 676

5870...5890                           97 321... 97 400

65 300..9530                         100 000...99 999

Hướng dẫn giải:

4327 > 3742                          28 676 = 28 676

5870 < 5890                           97 321 < 97 400

65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

Bài 4 

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

             65 371;         75 631;      56 731;    67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

           82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Hướng dẫn giải:

a) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

  56 731;  65 371;  67 351; 75 631.

b) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan