Bài 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Bài 3: Tính giá trị biểu thức: a) 3257 + 4659 - 1300;

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 - 1300;

b) 6000 - 1300 x 2;

c) (70850 - 50230) x 3;

d) 9000 + 1000 : 2.

Hướng dẫn giải:

a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616

b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400

c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4 Tìm x

a) x + 875 = 9936                                              b) x x 2 = 4826

    x - 725 = 8259                                                  x : 3 = 1532

Hướng dẫn giải:

a) x + 875 = 9936                                               b) x x 2 = 4826 

  x = 9936 - 875                                                     x = 4826 : 2

   x = 9061                                                              x = 2413

+) x - 725 = 8259                                                  +)  x : 3 = 1532

    x = 8259 + 725                                                       x = 1532 x 3

   x = 8984                                                                  x = 4596

Bài 5:

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Hướng dẫn giải:

Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 x 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan