Bài 29 trang 92 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O\'.

Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O'.

Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có Ox'// Ox và Oy' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau không?

Giải:  

Cách vẽ: 

- Từ O' vẽ O'x' // Ox.

- Từ O' vẽ O'y' // Oy sao cho góc \(\widehat{x'Oy'}\) là góc nhọn. Ta được 2 trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc  \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{x'Oy'}\) ta được   \(\widehat{xOy}\) = \(\widehat{x'Oy'}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu