Bài 29 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Quy đồng mẫu các phân số sau.

29. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{3}{8}\) và  \(\frac{5}{27}\) ;                b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\) ;                  c) \(\frac{1}{15}\) và -6.

Giải.

a) \(\frac{81}{216}\) và \(\frac{40}{216}\) ;          b) \(\frac{40}{216}\) và \(\frac{36}{225}\) ;             c)  \(\frac{1}{15}\) và \(\frac{-90}{15}\) .

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu