Bài 29 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Quy đồng mẫu các phân số sau.

29. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a)  và   ;                b)  và  ;                  c)  và -6.

Giải.

a)  và  ;          b)  và  ;             c)   và  .

Bài viết liên quan