Bài 27 trang 38 sgk toán 7 - tập 2


Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại

Bài 27. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1;

P =  x2 y + xy2 – xy +  xy2 – 5xy –  x2y.

Hướng dẫn giải:

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1.

Ta có: P =  x2 y + xy2 – xy +  xy2 – 5xy –  x2y

P =  x2 y –  x2y +  xy2 + xy2 – xy – 5xy   xy2 – 6xy

Thay x = 0,5 và y = 1 ta được

P =  . 0,5 . 12 – 6. 0,5 . 1 =  - 3 = .

Vậy P =  tại x = 0,5 và y = 1.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu