Bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1


Bài tập số 26 trang 14 sách giáo khoa toán 8. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Bài 26. Tính:

a) (2x2 + 3y)3;                b) (x – 3)3

Bài giải:

 a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3  + 3(2x2)2 . 3y + 3 . 2x2 . (3y)2 + (3y)3

                       = 8x6 + 3 . 4x4 . 3y + 3 . 2x2 . 9y2 + 27y3

                        = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3

b) (x – 3)3- 3. 3 + 3. 32 - 33

                   = x3 – 3 . x2 . 3 + 3 . x . 9 – 27

                   = x3x2 + x - 27

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu