Bài 24 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Tính: a) (-5) + (-248); b) 17 + |-33|

Bài 24. Tính:

a) (-5) + (-248)               b) 17 + |-33| ;               c) |-37| + |15| 

Bài giải:

a) (-5) + (-248) = - (|-5| + |-248|) = - (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33|  = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.