Bài 2,3,4 trang 22 sgk toán 1


Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu).

Bài 2: Viết (theo mẫu):

                     

5 = 5                                 Hình 1                    Hình 2

      

Hình 3

Bài 3:

5....4                 1...2             1....1

3....3                 2...1             3....4

2....5                 2...2             3...2

Bài 4: Viết (theo mẫu):

Hình a

Hình b

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: 2 = 2

Hình 2 : 1 = 1

Hình 3: 3 = 3

Bài 3: 

5 > 4                 1 < 2             1 = 1

3 = 3                 2 > 1             3 < 4

2 < 5                 2 = 2             3 > 2

Bài 4:

Hình a: 4 < 5

Hình b: 4 = 4