Bài 23 trang 75 sgk toán 6 tập 1


Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14)

Bài 23. Tính:

a) 2763 + 152;          b) (-7) + (-14);      c) (-35) + (-9).

Bài giải:

a) 2763 + 152 = 2915;          b) (-7) + (-14) = -21;            c) (-35) + (-9) = -44.