Bài 21 trang 110 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 21. Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Bài 21. Xem hình  23 rồi điền vào chỗ trống:

a, 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b, … đường thẳng… giao điểm.

c, … đường thẳng… giao điểm.

d, … đường thẳng… giao điểm.

Giải:

b, 3               c, 4 đường thẳng; 6 giao điểm                 d, 5 đường thẳng, 10 giao điểm