Bài 2 trang 91 sgk toán 5


Trong ba hình dưới đây, hình nào có.

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

-Bốn cạnh và ba góc ?

-Hai cặp cạnh đối diện và song song ?

-Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

- Có bốn góc vuông ?

Bài giải :

-Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

-Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 1 có 4 góc vuông.