Bài 2 trang 88 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần

2. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Hướng dẫn:

-  Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

$$\eqalign{
& {a_x} = 0 \cr
& {v_x} = {v_0} \cr
& x = {v_0}t \cr} $$ 

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

$$\eqalign{
& {a_y} = g \cr
& {v_y} = gt \cr
& y = {1 \over 2}g{t^2} \cr} $$

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan