Bài 2 trang 88 sgk vật lí 10


Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần

2. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Hướng dẫn:

-  Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

$$\eqalign{
& {a_x} = 0 \cr
& {v_x} = {v_0} \cr
& x = {v_0}t \cr} $$ 

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

$$\eqalign{
& {a_y} = g \cr
& {v_y} = gt \cr
& y = {1 \over 2}g{t^2} \cr} $$

 


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu