Bài 2 trang 86 sgk Hóa học lớp 11


Phản ứng hóa học không xảy ra

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?

a) C và CO

b)CO2 và NaOH

c) K2CO3 và SiOg2

d) H2CO3 và Na2SiO3

e) CO và CaO

g) CO2 và Mg

h) SiO2 và HCl

i) Si và NaOH

Hướng dẫn giải:

Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a) c) h)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu