Bài 2 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 155 phiếu

Tính: (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

Bài 2: Tính:

a)     (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b)     8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Hướng dẫn giải:

a)   (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

      = 50,6 : 2,3 + 43,68

      = 22 + 43,68

      = 65,68

b)    8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

       = 8,16 : 4,8 – 0,1725

       = 1,7 – 0,1725

       = 1,5275

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan