Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5


Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may

Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Hướng dẫn giải:

Tổng sản phẩm của một xưởng đó là:

 732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

                Đáp số 800 sản phẩm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay