Bài 2 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5


Một người bán 120kg gạo,

Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Hướng dẫn giải:

Số gạo nếp người đó đã bán là:

      120 x 35 : 100 = 42 (kg)

               Đáp số: 42 kg gạo nếp