Bài 2 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5


Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy,

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Hướng dẫn giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy