Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

Hướng dẫn giải:

Ta có  = 4,6 nên  >  4,35

+) 2,2 =  nên  < 2,2

+)  = 14,1 nên 14,09 < 

+)  = 7,15 nên  =  7,15

Bài viết liên quan