Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\(4\tfrac{3}{5}\)... 4,35

\(2\tfrac{1}{25}\)...2,2

14,09...\(14\tfrac{1}{10}\)

\(7\tfrac{3}{20}\).... 7,15

Hướng dẫn giải:

Ta có \(4\tfrac{3}{5}\) = 4,6 nên \(4\tfrac{3}{5}\) >  4,35

+) 2,2 = \(2\tfrac{1}{5}\) nên \(2\tfrac{1}{25}\) < 2,2

+) \(14\tfrac{1}{10}\) = 14,1 nên 14,09 < \(14\tfrac{1}{10}\)

+) \(7\tfrac{3}{20}\) = 7,15 nên \(7\tfrac{3}{20}\) =  7,15

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay