Bài 2 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5


Tính nhẩm: a) 32 : 0,1; b) 168 : 0,1; c) 934 : 0,01

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1                  b) 168 : 0,1            c) 934 : 0,01

    32 : 10                      168 : 10                 934 : 100

Hướng dẫn giải:

a) 320                  b) 1680                      c) 93 400

   3,2                       16,8                           9,34

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay