Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5


Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 2. a) So sánh các phân số:

 và ;                            và ;                       và .

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải:

a)  ;                         ;                         .

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.