Bài 2 trang 7 sgk Toán 5.


Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)                                  b) .

Hướng dẫn giải:

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

;        ;             

Ta có:     (hoặc ).

b) MSC = 8

                                .

Ta có:     (hoặc ).