Bài 2 trang 66 sgk Toán 5


Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 10 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

Hướng dẫn giải:

a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,29

b) 123,4 : 10 = 123,4 x 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 = 0.57

d) 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01= 0,876

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay