Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5


Tính bằng hai cách:

Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2;                          b) (9,6 - 4,2) x 3,6.

Hướng dẫn giải:

 a) Cách 1:                                           b) Cách 1:

= .......10 x 4,2 = 42                               ..= 5,4 x 3,6 = 19,44

Cách 2:                                                 Cách 2: 

.......= 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2                  ........= 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6

       = 28,35 + 13,65                                      = 34,56 - 15,12

       = 42                                                      = 19,44

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay