Bài 2 trang 61 sgk Toán 5


Tính:a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Hướng dẫn giải:

a) ....= 63,2 x 2,4

        = 151,68

b) .....= 28,7 + 82,8

         = 111,5