Bài 2 trang 60 sgk Toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

1000ha;         125ha;             12,5ha;            3,2ha.

Hướng dẫn giải:

1000ha = 10 km2                       125ha = 1 ,25 km2       

 12,5ha=  0,125km2                   3,2ha = 0,0032 km2.