Bài 2 trang 6 sgk Toán 5.


Quy đồng mẫu các phân số:

Bài 2. Quy đồng mẫu các phân số:

a)  và ;               b)  và ;        c)  và .

Hướng dẫn giải:

a) MSC: 24

 =  = ;             =  = .

b)  MSC: 12

 =  =  ;       .

c) MSC 48:

 =  = ;           =  = .