Bài 2 - Trang 6 - Phần số học - SGK Toán 6 tập 2.


Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

2. Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

Hướng dẫn giải.

a)  ;

b)  ;

c)  ;

d) .