Bài 2 trang 58 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50;      b) 12,6 x 800;           c) 12,82 x 40;            d) 82,14 x 600

Hướng dẫn giải:

a)                c) 

b              d)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay