Bài 2 trang 55 sgk Toán 5


Tìm x: a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8 ; b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Bài 2. Tìm x:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Hướng dẫn giải:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

x - 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2 

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 - 2,7

x = 10,9