Bài 2 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;       b) 5,12 - 0,68;            c) 69 - 7,85.

Hướng dẫn giải:

a)             b)               c)