Bài 2 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c)3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Hướng dẫn giải:

a) .....= 4,68 + (6,03+3,97)

         = 4,68 + 10

         = 14,68

b)  .....= (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2)

          = 10 + 8,6

           = 18,6

c) .....= ( 3,49 + 1,51) + 5,7

         = 5+ 5,7

         = 10,7

d) .....= (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5)

         = 11+ 8

          = 19

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan