Bài 2 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(4,68 + 6,03 + 3,97\);

b) \(6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2\);

c) \(3,49 + 5,7 + 1,51\);

d) \(4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8\)

Hướng dẫn giải:

a) \(4,68 + 6,03 + 3,97= 4,68 + (6,03+3,97)\)

    \(= 4,68 + 10\)

     \(= 14,68\)

b) \(6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2= (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2)\)

    \(= 10 + 8,6\)

    \(= 18,6\)

c) \(3,49 + 5,7 + 1,51= ( 3,49 + 1,51) + 5,7\)

    \(= 5+ 5,7\)

    \(= 10,7\)

d) \(4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8= (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5)\)

     \(= 11+ 8\)

     \(= 19\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay