Bài 2 trang 51 sgk hóa học 10


Số hiệu nguyên tử Z

2. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.                    C. A, M thuộc chu kì 3.

B. M, Q thuộc chu kì 4.                                         D. Q thuộc chu kì 3.

Bài giải:

B đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu