Bài 2 trang 50 Tiết 17 sgk Toán 5


Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8; 

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

Hướng dẫn giải:

a)         thử lại:  

b)            thử lại: 

c)              thử lại: