Bài 2 trang 50 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Hướng dẫn giải:

a)              b)            c)