Bài 2 trang 49 Tiết 15 sgk Toán 5


Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km      b) 11,020km;     c) 11km 20m;   d) 11 020m

Hướng dẫn giải:

b) 11,020km        c) 11km 20m               d) 11020m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay