Bài 2 trang 48 -Tiết 14 sgk Toán 5


Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo tấn

Đơn vị đo ki-lô-gam

3,2 tấn

3200kg

 

502kg

2,5 tấn

 

 

21kg

Hướng dẫn giải:

Viết từ trên xuống dưới: 0,502 tấn;    2500kg;       0,021 tấn