Bài 2 trang 45 sgk Toán 9 tập 1


Cho hàm số y =

Cho hàm số \(y =  - {1 \over 2}x + 3\)

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

x

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 \(y =  - {1 \over 2}x + 3\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

Giải:

a)

Với \(y =  - {1 \over 2}x + 3\) thay các giá trị của x, ta có

\(f\left( { - 2,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( { - 2,5} \right) + 3 = {{2,5 + 6} \over 2} = 4,25\)

\(f\left( { - 2} \right) =  - {1 \over 2}\left( { - 2} \right) + 3 = {{2 + 6} \over 2} = 4\)

\(f\left( { - 1,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( { - 1,5} \right) + 3 = {{1,5 + 6} \over 2} = 3,75\)

\(f\left( { - 1} \right) =  - {1 \over 2}\left( { - 1} \right) + 3 = {{1 + 6} \over 2} = 3,5\)

\(f\left( { - 0,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( { - 0,5} \right) + 3 = {{0,5 + 6} \over 2} = 3,25\)

\(f\left( 0 \right) =  - {1 \over 2}\left( 0 \right) + 3 = {{0 + 6} \over 2} = 3\)

\(f\left( {0,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( {0,5} \right) + 3 = {{ - 0,5 + 6} \over 2} = 2,75\)

\(f\left( 1 \right) =  - {1 \over 2}\left( 1 \right) + 3 = {{ - 1 + 6} \over 2} = 2,5\)

\(f\left( {1,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( {1,5} \right) + 3 = {{ - 1,5 + 6} \over 2} = 2,25\)

\(f\left( 2 \right) =  - {1 \over 2}\left( 2 \right) + 3 = {{ - 2 + 6} \over 2} = 2\)

\(f\left( {2,5} \right) =  - {1 \over 2}\left( {2,5} \right) + 3 = {{ - 2,5 + 6} \over 2} = 1,75\)

x

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 \(y =  - {1 \over 2}x + 3\)

 4,25

 4

3,75 

3,5 

3,25 

2,75 

2,5 

2,25 

1,75 


b) Hàm số nghịch biến vì khi x tăng lên thì y giảm đi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu