Bài 2 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7;   6,02; 4,23; 4,32; 5,3

Hướng dẫn giải:

4,23 < 4,32< 5,3< 5,7 < 6,02