Bài 2 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5


Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 ;          ;     ;   ;    .

Hướng dẫn giải:

 =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

 = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

 = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

 = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

 = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.