Bài 2 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5


Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 \(\frac{45}{10}\);          \(\frac{834}{10}\);     \(\frac{1954}{100}\);   \(\frac{2167}{1000}\);    \(\frac{2020}{10000}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{45}{10}\) =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

\(\frac{834}{10}\) = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

\(\frac{1954}{100}\) = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

\(\frac{2167}{1000}\) = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

\(\frac{2020}{10000}\) = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay