Bài 2 trang 38 sgk Toán 5


Viết số thập phân có:

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm

e) Không đơn vị, một phần nghìn

Hướng dẫn giải:

a) 5,9

b) 24,18

c) 55,555

d) 2002,08

e) 0,001.