Bài 2 trang 37 sgk Toán 5


Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

\(5\tfrac{9}{10}\);               \(82\tfrac{45}{100}\);     \(810\tfrac{225}{1000}\).

Hướng dẫn giải: