Bài 2 trang 35 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 7dm = = 0,7m

5dm = =..m

2mm = =...m

4g = =...kg 

b) 9cm = =0,09m

3cm = =....m

8mm = = ...m

6g = = ...kg 

Hướng dẫn giải:

a) 0,7m 

0,5m

0,002m

0,004kg

b) 0,09m

0,03m

0,008m

0,006kg