Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11


Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Bài tập :

Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Đáp án :

Bài 2. x thỏa mãn yêu cầu bài ra khi và chỉ khi                   

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu