Bài 2 trang 177 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung tiết 171

Bình chọn:
3.4 trên 151 phiếu

Tính bằng cách thuận tiện nhất

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\)

b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\)

Bài làm:

a) \({{21} \over {11}} \times {{22} \over {17}} \times {{68} \over {63}} = {{21} \over {63}} \times {{22} \over {11}} \times {{68} \over {17}} = {1 \over 3} \times 2 \times 4 = {8 \over 3}\)

b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}} = {5 \over {25}} \times {7 \over {14}} \times {{26} \over {13}} = {1 \over 5} \times {1 \over 2} \times 2 = {1 \over 5}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan