Bài 2 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung


Tìm x: a) 0,12 x x = 6 .

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;                         b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;                           d) x x 0,1 =  ;

Bài giải:

a) 0,12 x x = 6 

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4 

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)  x x 0,1 = 

x =   : 0,1 

x =  : 

x =   x  =  = 4.