Bài 2 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập


Tìm x:a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

Bài giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

    x + 3,5 = 7

            x = 7 - 3,5

            x = 3,5

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

     x - 7,2= 6,4

            x = 6,4 + 7,2

            x = 13,6.